TRƯỜNG THCS HOA LƯ

HÌNH ẢNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỊCH

  ĐỒNG HỒ

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  CHỦ ĐỀ

  Anh 9 HKI 15-16

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Hoa Lư
  Ngày gửi: 07h:59' 06-12-2015
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 1768
  Số lượt thích: 1 người (Hoàng Anh Thư)
  PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
  MA TRẬN ĐỀ KIỀM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 - 2016
  Chủ đề
  CKT - CKN
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  UNIT
  1,4,5
  A> Phonetics:
  ( MCQs)
  I/ Pronunciation  II/ Stress syllable
  

  4
  1.0
  10%

  2
  0.5
  5%
  

  

  

  

  

  

  


  

  6
  1.5
  15%
  
  Unit 1,2,3,4,5  B>Language focus
  I. Choose the best option ( MCQs )
  - Vocabulary


  - Grammar
  II. Identify the mistake ( MCQs)

  


  4
  1.0
  10%


  2
  0.5
  5%
  


  


  6
  1.5
  15%


  2
  0.5
  5%
  

  


  


  


  


  
  14
  3.5
  35%  
  Unit 2

  C> Reading:

  I/ Read the passage carefully, then choose the correct answers.


  II/ true (T), false (F) or no information (N).

  
  

  

  6
  1.5
  15%  2
  0.5
  5%  

    4
  1.0
  10%  
      
  12
  3.0
  30%
  
  Unit 1,2
  D> Writing:
  I/ Rewrite these sentences, beginning with the words given

  II/ Rewrite the sentences so that meaning stays the same
  
  
  
  
  
  
  2
  1.0
  10%
  
  

  2
  1.0
  10%
  
  4
  2.0
  20%
  
  CỘNG

  
   12
  3.0
  30%
   16
  40
  40%
   8
  3.0
  30%
   36
  10.0
  100%
  
  MÔN: TIẾNG ANH 9
  Giới hạn: tuần 1 đến tuần 15
  PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016
  MÔN: TIẾNG ANH 9.
  Thời gian làm bài : 45 phút
  ( Không kể thời gian phát đề )

  A> PRONUNCIATION:
  I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(1.0m)
  1. A. out B. round C. about D. Would
  2. A. baggy B. minority C. style D. Symbol
  3. A. chair B. check C. machine D. child
  4. A. exchange B. orange C. danger D. arrange
  II/ Choose the word whose main stress pattern is placed differenly from the rest (0,5m)
  1. A. academic B. reputation C. experience D. intermediate
  2. A. primary B. official C. tropical D. language

  B> LANGUAGE FOCUS:
  I/ Choose the correct word(s)/ phrase(s) to complete the sentences. (2.5ms)
  1. Mai asked me……..could stay there.
  A. he whether B. whether he C. he if D. though he
  2. To reach the village they have to cross a small bamboo……………………
  A. forestry B.
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  HỌC ĐỂ BIẾT,HỌC ĐỂ LÀM - HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH